دسته بندی استاندارد های بتن آماده

استانداردهای بتن آماده:

استاندارد ۶۰۴۴- بتن آماده – ویژگی ها

استاندارد ۲۹۳۰ – بتن – مواد افزودنی شیمیایی – ویژگی ها

استاندارد ۱-۳۲۰۱- بتن تازه – قسمت۱: نمونه برداری

استاندارد ۲-۳۲۰۳- بتن تازه – قسمت ۲: تعیین روانی به روش اسلامپ – روش آزمون

استاندارد ۶-۳۲۰۳- بتن تازه – قسمت ۶: وزن مخصوص – روش آزمون

استاندارد ۱۱۲۶۸ – بتن – تعیین دمای بتن حاوی سیمان هیدرولیکی تازه مخلوط شده – روش آزمون

استاندارد ۳۵۲۰- روش آزمایش برای اندازه گیری مقدار هوای موجود در بتن تازه (روش فشاری)

استاندارد ۳۸۲۰- روش آزمون آب انداختن بتن

استاندارد ۳۵۱۸- تعیین میزان روانی بتن تازه به روش وی ¬بی

استاندارد ۳۲۰۴- تعیین روانی بتن تازه – درجه تراکم

استاندارد ۹-۳۲۰۳- آزمون بتن تازه – قسمت ۹: بتن خود متراکم – آزمون قیف V شکل

استاندارد ۱۰-۳۲۰۳- آزمون بتن تازه – قسمت ۱۰: بتن خود متراکم – آزمون قیف جعبه L شکل

استاندارد ۱۱-۳۲۰۳- آزمون بتن تازه – قسمت ۱۱: بتن خود متراکم – آزمون دانه بندی با الک

استاندارد ۱۱۲۷۰- بتن– اندازه گیری جریان اسلامپ بتن خود تراکم – روش آزمون

استاندارد ۱- ۱۲۲۸۴ – بتن – قسمت ۱: راهنمای نگارش مشخصات فنی (بتن پرمقاومت)

استاندارد ۲- ۱۲۲۸۴ – بتن – قسمت ۲: مشخصات مواد تشکیل دهنده، تولید و انطباق بتن (بتن پرمقاومت)

استاندارد ۵۸۱ – بتن – ساخت و عمل آوری آزمونه های بتن در آزمایشگاه- آیین کار

استاندارد ۳۲۰۲- ابعاد , رواداری و قابلیت کاربرد آزمونه های بتن

استاندارد ۱- ۱۶۰۸- بتن سخت شده – قسمت ۱: شکل، ابعاد و سایر الزامات آزمونه ها و قالب

استاندارد ۲- ۱۶۰۸- بتن سخت شده – قسمت ۲: ساخت و عمل آوری آزمونه ها برای آزمون های مقاومت

استاندارد ۳- ۱۶۰۸- بتن سخت شده – قسمت ۳: تعیین مقاومت فشاری آزمونه ها – روش آزمون

استاندارد ۳۲۰۶- بتن – تعیین مقاومت فشاری آزمونه های بتن

استاندارد ۶۰۴۸- بتن – تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای – روش آزمون

استاندارد ۶۰۴۷- بتن – تعیین مقاومت کششی دو نیم نمودن آزمون های استوانه ای – روش آزمون

استاندارد ۴۹۰- بتن – مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری در نقاط یک سوم- روش آزمون

استاندارد ۱۷۷۳۱ – بتن – مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری نقطه ای در مرکز – روش آزمون

استاندارد ۱۲۳۰۶– بتن – تهیه و آزمون نمونه های مغزه گیری شده و تیرهای اره شده بتنی – روش آزمون

استاندارد ۱۷۰۴۰– اتاق اختلاط، محفظه رطوبت، اتاق رطوبت و حوضچه های آب مورد استفاده در آزمون سیمان هیدرولیکی و بتن ها – ویژگی ها

استاندارد ۱۲۹۶۴– راهنمای تعیین بازه های زمانی کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری

استاندارد ۹۶۰۱– بتن آماده – فهرست بازرسی و کنترل کیفیت تجهیزات تولید بتن آماده

استاندارد ۹۶۰۲– بتن آماده – فهرست بازرسی و کنترل ماشین آلات تحویل و تولید بتن آماده

استانداردهای سنگدانه:

استاندارد ۱۱۲۶۷ – سنگدانه – نمونه برداری از سنگدانه ها – آئین کار

استاندارد ۳۰۲- سنگدانه های بتن- ویژگی ها

استاندارد۴۴۶-سنگدانه-مواد ریزتر از الک ۷۵ میکرو متر (شماره۲۰۰) در سنگدانه های معدنی با شستشو- روش آزمون

استاندارد ۴۴۸- سنگدانه – مقاومت سنگدانه درشت کوچک اندازه در برابر سایش و ضربه در دستگاه لس آنجلس- روش آزمون

استاندارد ۶۱۱- سنگدانه – تعیین رطوبت سطحی در سنگدانه های ریز- روش آزمون

استاندارد ۱۵۹۹- سنگدانه – آزمون الک کردن

استاندارد ۴۹۷۷- سنگدانه – دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت- روش آزمون

استاندارد ۴۹۷۸- سنگدانه – کلوخه های رسی و دانه های سست- روش آزمون

استاندارد ۴۹۸۰- سنگدانه – تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز-روش آزمون

استاندارد ۴۹۸۱- سنگدانه – تعیین چگالی انبوهی (وزن واحد) و فضاهای خالی در سنگدانه-روش آزمون

استاندارد ۴۹۸۲- سنگدانه – تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه درشت-روش آزمون

استاندارد ۴۹۸۳- سنگدانه – مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن-روش آزمون

استاندارد ۴۹۸۵ – سنگدانه – سبکدانه برای بتن سازه ای – ویژگی ها

استاندارد ۲۹۵- الک های آزمون- تورفلزی,صفحه فلزی مشبک وورق الکتروفرمی- اندازه اسمی چشمه ها

استاندارد ۳۰۴۰- ماسه مرجع مورد مصرف در تعیین مقاومت خمشی و فشاری سیمان – ویژگی‌ها و روش های آزمون

استانداردهای سیمان:

استاندارد ۳۸۹- ویژگی های سیمان پرتلند

استاندارد ۳۹۰- -تعیین نرمی سیمان هیدرولیکی با دستگاه نفوذپذیری هوا-روش های آزمون

استاندارد ۳۹۱- سیمان هیدرولیکی – تعیین انبساط به روش اتوکلاو – روش آزمون

استاندارد ۳۹۲- تعیین زمان گیرش سیمان هیدرولیکی با سوزن ویکات- روش آزمون

استاندارد ۳۹۳- تعیین مقاومت فشاری و خمشی-روش آزمون

استاندارد ۱۱۸۹۵ – سیمان – تعیین غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی – روش آزمون

برگشت به بالا